Yönetmelik

KISIM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1– Bu yönetmeliğin amacı 4857 sayılı İş Kanunu’ na göre ATAKİTABEVİ YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

İşveren ve vekilleri ile işçiler, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

Madde 2- Yönetmelikte geçen;

İşyeri: İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilik yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluştur. Bu yönetmelikte ATAKİTABEVİ YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. İşveren olarak anılacaktır.

İşçi: Bir sözleşmeye dayalı beden, beyin gücü ile çalışan gerçek kişiye işçi denir.

KISIM II

İŞE ALMA

İşe Almada İstenilecek Belgeler

Madde 3- İşe başlatılmak üzere aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

3.1- Sağlık Kurulu Raporu

3.2- İşe başlamadan en geç bir hafta önce alınan sabıka kayıt belgesi ,

3.3- Askerlik durumunu gösteren belge (Terhis,Tecil vs. )

3.4- En geç başvuru tarihinde sonra çekilmiş 4 adet vesikalık resim,

3.5- Nüfus cüzdanı sureti

3.6- İkametgah belgesi

3.7- Öğrenim durumuna ilişkin diploma ve mevcut tüm sertifikalar

3.8- Medeni durumuna ilişkin bilgiler evli olunması halinde, çocuklarına ilişkin bilgiler

Kısım III

Çalışma Usul ve Esasları

İşçi, İşveren veya İşveren Vekilinin Sorumlulukları

İşçinin Sorumlulukları

Madde 4- İşçinin sorumlulukları,  bu yönetmelikte yer alan hususlarda birlikte çalışma yaşamına ilişkin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve her türlü yasal düzenlemeler ile işverence çıkartılmış ve çıkarılacak olan iç talimatlarla işveren veya vekilinin sözlü talimatlarıdır.

4.1- Görevini en kaliteli ve ekonomik şekilde yapmak, görev yetkilerini kötüye kullanmamak, görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu müşterilere şirketin misyon ve vizyonu ile şirket politikalarına aykırı beyanlarda bulunmamak, müşterilere yalan beyanda bulunmamak

4.2- Gerektiğinde görevi ile ilgili bilgileri üst birime aktarmak,

4.3- İşverenin belirlemiş olduğu ve belirleyeceği çalışma saatlerini kabullenmek, çalışma saatlerinde işyerinde bulunmak, çalışma saatinin tümünü iş için değerlendirmek,

4.3.1 İşverenin belirlemiş olduğu saatlerde mazeretsiz olarak devamlı olarak geç kalan yada erken çıkan personel ile ilgili öncelikle ihtar verilecek, tekrarlanması halinde yazılı savunma alınarak iş akdi fesih hakkı doğacaktır,

4.4- Çalışma sırasında işveren ve vekili ile işyeri işçilerine, diğer işveren veya vekilleri ile bunların işçilerine ve müşterilere karşı uyum ve iyi niyet kuralları içerisinde hareket etmek,

4.5- Kılık kıyafetine özen göstermek, temizlik kurallarına uygun olacak davranışlarda bulunmak

4.6- İşveren veya vekilini ve işyeri işçilerini zora düşürecek olayları öğrendiğinde durumu bir an önce üst birime bildirmek,

4.7- İşi ile ilgili olmayan durumlarda diğer işçilerin işine müdahale etmemek,

4.8- İşyerine ilişkin malzemeleri temiz kullanmak, bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamak yada iş dışında özel iş ve işlemlerinde işyerinin bilgisi dışında kullanmamak,

4.9- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, işveren tarafından kendine tahsis edilmiş iş güvenliği ekipmanlarını kullanmak ve iş yerinin güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmak,

4.10- Tehlike arz eden durumlarda ilgili amirini ve üst makamları bilgilendirmek,

4.11- Gerektiğinde işveren tarafından yapılması istenen  diğer iş ve işlemleri ( branşına uygun ve iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek durumlar dışında ) maddi menfaat talep etmeden yapmak ,

4.12- İşverence başka kuruluşlar tarafından yapılan toplantılara, eğitimlere, seminerlere, işverenini uygun görmesi halinde katılmak, bu çalışmalara katılması halinde maddi ve manevi bir talepte bulunmamak,

4.13- Bu yönetmelikte yer alan ve iş sözleşmesinde bulunan bütün kurallara uymak. Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda gerekli diğer yasal düzenlemelere ilişkin hükümlerin uygulanması ile sorumlu ve yükümlüdür.

4.14- İş yerinde şahsi işleri ile ilgili telefon görüşmeleri yapmamak, ( önemli durumlar haricinde iş akışını etkilemeyecek şekilde )

4.15- Amirleri ve iş arkadaşları ile ilgili ciddi geçimsizlik göstermemek,

4.16- Sık sık işe geç gelmek, işini aksatacak şekilde işyerinde dolaşmak ( İş Kanunu m.25 iş akdini fesih nedeni) hâkli fesih nedeni oluşturacağı için bu davranışlardan kaçınmak,

4.16.1- Sürekli olarak işe geç geldiği ve erken çıktığı tespit edilen personele ihtar verilecek, ihtara rağmen aynı davranışa devam eden personel ile ilgili İş Kanununun 19. maddesi uyarınca yazılı savunması alınarak iş sözleşmesi feshedilecektir.

Madde 5- İşveren veya Vekilinin Yetki ve Sorumlulukları

İşveren yetki ve sorumlulukları, yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen hususlardan başka;

5.1- İşçilerin verimli ve uyumlu çalışmaların sağlanması için yapılan çalışmaları denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almak, yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi için yetkilerini kullanmak,

5.2- İşçilerin çalışması sırasında eksiklerin tespiti halinde gereğini uygulamak yada ilgili idari işler birimini bilgilendirmek,

5.3- Hal ve hareketleri ile diğer çalışanlara örnek olmak,

KISIM IV

Disiplin Hükümleri

Madde 6- Disiplin cezalarına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibi olup, bu düzenlemede yer alan cezalar çalışanların tümü için geçerlidir. Ayrıca bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili olarak, ileride yasalara aykırı olmamak üzere çıkartılacak düzenlemelere de çalışanlar uymak zorunda olup,  işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi ile ilgili hakkı saklıdır.

İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİEKİ DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 NoCezayı gerektiren haller1. İhlal Halinde2. İhlal Halinde3. İhlal Halinde
1-a) Bir ay içinde mazeretsiz olarak işe geç gelmek.Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
b) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işyerini terk etmek.Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
 c) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işi  önceden  paydos etmek.Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
2Ayda mazeretsiz olarak 1 işgünü işe gelmemek.Tutanak + Savunma
3-a) İzinsiz ve mazeretsiz olarak ayda herhangi bir tatil gününü takip eden  1 işgünü  işe gelmemek    Tutanak + Savunma
 b) İzinsiz ve mazeretsiz olarak 1 ayda tatil gününü  takip eden 2 iş gününde üstüste işe  gelmemekTutanak + SavunmaTutanak + Savunma +  Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
4-İzinsiz ve mazeretsiz olarak 2 işgünü üst üste işe gelmemek.Tutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
5-İzinsiz ve mazeretsiz olarak 1 ayda 3 işgünü işe gelmemeTutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
6-Kendisini hasta göstererek 1 ayda iki kez viziteye çıkmasına rağmen   (ilaç almak hariç ) doktor raporu getirmemek, işyerinde olağan süreyi aşacak şekilde misafir ağırlamakTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih 
7-İşe alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek, işyerinde veya işbaşında alkol veya uyuşturucu almak, işyeri    aracını alkollü kullanmak. Tutanak + Savunma + İhtar + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
8-İş saatinde yapması gereken işi yapmamak ve özel işle uğraşmakTutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
9- İş saatlerinde işyerine ait malzeme, alet, araç ve personelle  özel işini yapmak, yetkisi dışında başka iş yapmak, mecbur kalmadıkça merci atlamak Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
10-İş saatlerinde arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek, kaba davranmak, şarkı, türkü söylemek, bağırarak konuşmak, uyumak, işini yapanlara veya amirlerine  zorluk  çıkartmak Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
11-İşyerinde ve iş saatinde amirlerine hakaret etmek Tutanak + SavunmaTutanak + Savunma
12-Amirlerine, çalışma arkadaşlarına ve iş sahipleri ile  çalışanlarına tecavüz etmek, tecavüze kalkmak, veya tehdit etmekTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih  
13-Diğer İşçileri, işyeri, işveren, işveren vekili yahut müşterilerle diğer işyeri sahiplerine ve bunların çalışanlarına karşı kışkırtmakTutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
14-a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, çalıştığı işyeri ile işyerinde bulunanların güvenlik ve sağlıklarını tehlikeye sokmak,Tutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih  
 b) İşyerinde kavga etmek veya kavgaya sebep olmak Tutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
15-Rüşvet almak – vermek ve aracılık etmek, işverenin ve çalıştığı işyerinin sırlarını  açıklamak, hırsızlık yapmak, işyerinde kumar oymak, oynatmakTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih  
16-Görevi ile  ilgili işleri yapmamak, emirleri dinlememek, yapması gereken işleri yapmış gibi göstermek ve görevi ihmal etmekTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih 
17-İşyeri alet, araç ve  malzemesini hor kullanmak, bakımını yapmamak, hasara uğramasına sebep olmak  
 a)  İhmali halindeTutanak + SavunmaTutanak + Savunma +  Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
 b) Ağır ihmal veya kasıt halindeTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
18-Yapması gereken işte, amirinin ikazına rağmen direnmek.Tutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
19-İşe gelmeyen başka işçinin yerine imza atarak onu gelmiş gibi göstermekTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
20-Amirleri, iş arkadaşları, iş sahipleri ile bunların çalışanları hakkında ağır ithamlarda bulunmak, bunlar hakkında yalan ve iftirada bulunmakTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
21-Görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlardan yardım veya ödünç para almak       Tutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
22-İşyerindeki şahısların tehlikeye maruz kalmaları  halinde gereken yardımı yapmamakTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih  
23-İşyeri malzeme ve araçlarının tehlikeye maruz kalmaları halinde yardım etmemekTutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
24İşyerine iki günlük daha çok süreyle sakalla gelmekTutanak + SavunmaTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
25-Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmak, Sabotaj yapmak, teşebbüs etmek veya başkalarını teşvik  etmekTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih  
26Görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu müşterilere şirketin misyon ve vizyonu ile şirket politikalarına aykırı beyanlarda bulunmak, müşterilere yalan beyanda bulunmakTutanak + SavunmaTutanak + Savunma + Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih
27-Ayrıca, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesindeki hususlara uymaması halinde işverenin diğer hakları saklıdır.